สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน
Thapthan District Public Health Office