สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน
Thapthan District Public Health Office

link News

          กิจกรรมโครงการคลินิกเกาตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สยามมงกฏราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ เทศบาลตำบลทัพทัน

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริวรรณ กอเกษตรทรัพย์ รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอทัพทัน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอทัพทัน ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอทัพทัน

          การจัดอบรมนักเรียน การป้องกันการจมน้ำ การว่ายน้ำเอาชีวิตรอด ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

          อำเภอทัพทันรับการตรวจราชการนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลทัพทัน ร่วมกับ สสอ.ทัพทัน และ รพ.สต.เครือข่ายสุขภาพอำเภอทัพทัน จัดกิจกรรมโครกงารตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในชุมชนเครือข่ายสุขภาพอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

          ยินดีต้อนรับ คณะนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล...

          เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564

          การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔

          วันที่ 21 -27 กรกฎาคม 2565 นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน พร้อมด้วยคณะนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานฯ รอบที่ 2 ปี 2565 (ตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว)

          วันที่ 17 มิถุนายน 2565(ช่วงเช้า) นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพึ่ง

          วันที่ 16 มิถุนายน 2565(ช่วงบ่าย) นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว(Re-accredit) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระทุ่ม

          วันที่ 16 มิถุนายน 2565(ช่วงเช้า) นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว(Re-accredit) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลุกดู่

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565(ช่วงบ่าย) นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว(Re-accredit) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยายดา

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565(ช่วงเช้า) นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน พร้อมด้วย นายสมชัย อำภา นายกเทศมนตรีตำบลทัพทัน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว(Re-accredit) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง

          วันที่ 14 มิถุนายน 2565(ช่วงบ่าย) นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน พร้อมด้วย นายประสาร วิมลมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว(Re-accredit) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหียงงาม

          วันที่ 14 มิถุนายน 2565(ช่วงเช้า) นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน พร้อมด้วย นายประสาร วิมลมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางดง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว(Re-accredit) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางดง

          ประชาสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก(Infographic) คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          วันที่ 13 เมษายน 2565 นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน พร้อมด้วย นายอดุล สิทธิการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอทัพทัน

          วันที่ 7 เมษายน 2565 ปกครองจังหวัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ออกสุ่มตรวจประเมิน COVID Free Setting รอบที่ 1 ในสถานประกอบการ Setting ร้านอาหารและโรงแรม ในเขตอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

          วันที่ 15 มีนาคม 2565 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ออกประเมินตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

          วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม บริษัท หันคาบางกอกรับเบอร์ จำกัด สาขา ทัพยายปอน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

          วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายซาเวท วราหะ สาธารณสุขอำเภอทัพทัน มอบหมาย นายอดุล สิทธิการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ร่วมกับ ผอ.รพ.สต.หนองยายดา ออกประเมินการพักรักษาตัวของผู้ป่วยโควิด-19

งานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ออกตรวจประเมินการต่ออายุการเปิดให้บริการร้านอาหาร ณ ร้านอาหารฝันทิพย์ อำเภอทัพทัน วันที่ 25 มกราคม 2565​

เครือข่ายสุขภาพอำเภอทัพทัน จัดการจำหน่ายครุภัณฑ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน ปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทัพทัน วันที่ 25 มกราคม 2565​

อบรมหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอทัพทัน ณ โรงพยาบาลทัพทัน วันที่ 21 มกราคม 2565​

จัดโครงการอำเภอลดเหล้าบูรณาการยุทธศาสตร์ 5 ขยาย ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกลางดง วันที่ 20 มกราคม 2565​

ภาคีเครือข่ายอำเภอทัพทันร่วมประชุมประชาคมพิจารณายื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารฟาร์มเลี้ยงสุกรระบบปิด (บริษัทไทยฟุ้ด) ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.หนองกระทุ่มวันที่ 20 มกราคม 2565​

อบรมการใช้โปรแกรมบันทึกผลการดำเนินงาน"จิตอาสาแคร์ (Jitasa.care)" ณ ศาลาประชาคมอำเภอทัพทัน วันที่ 14 มกราคม 2565​

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ตรวจเยี่ยม โครงการโคก หนอง นา และจุดฉีดวัคซีนวัดตลุกดู่ วันที่ 3 ธันวาคม 2564​

รับการตรวจนิเทศงานผสมผสาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมปัญญา โรงพยาบาลทัพทัน วันที่ 21 ธันวาคม 2564​

รพ.สต.บ้านเหียงงาม ต.หนองกลางดง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 พ.ย. 2564

รพ.สต.ทุ่งพึ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย วันที่ 20 พ.ย. 2564

รพ.สต.ทุ่งนาไทย จัดกิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก วันที่ 12 พ.ย. 2564

รพ.สต.หนองกระทุ่ม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 พ.ย. 2564

รพ.สต.หนองกลางดง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day วันที่ 19 พ.ย. 2564

รพ.สต.หนองยายดา จัดกิจกรรมจิตอาสาสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 พ.ย. 2564